SYMFONY3 I IMPORT PLIKÓW CSV

Poniżej zamieszczam kawałek kodu który pozwala na zaimportowanie pliku CSV i zapis poszczególnych wartości do bazy danych.

15-06-2017

Idea poniższego kodu jest następująca. W pliku CSV w pierwszej kolumnie mamy link, a w następnych słowa kluczowe. Informacje te posłużą do prostego rozszerzenia w TWIGU które będzie zamieniało wybrane słowa kluczowe na odpowiadające im linki, w poszczególnych artykułach w systemie CMS.


  /**
   * @Route("/keywords", 
   *  name="bagsiur_admin_settings_keywords", 
   * )
   * @Method({"GET", "POST"})
   * @Template
   */
  public function keywordsAction(Request $request)
  {
    
    $form = $this->createFormBuilder()
      ->add('submitFile', FileType::class, 
        array(
          'label'  => 'Plik CSV:',
          'label_attr' => ['data-original-title' => 'Format:', 'data-content' => 'Pierwsza kolumna to adres url, następne kolumny to słowa kluczowe'],
          'constraints' => array(
            new NotBlank()
          )
        )
      )
      ->add('save', SubmitType::class,
        array(
          'label' => 'Importuj',
          'attr' => ['class' => 'btn-success']
        )
      )
      ->getForm();
    
    $form->handleRequest($request);
    
    if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
      
      $csv = $form['submitFile']->getData();
      $extension = $csv->getClientOriginalExtension() ;

      if ($extension == 'csv') {

        $rows = array();
        if (($handle = fopen($csv->getRealPath(), "r")) !== FALSE) {
          while (($data = fgetcsv($handle, null, ";")) !== FALSE) {
            $rows[] = $data;
          }
          fclose($handle);
        }
        
        foreach($rows as $item){

          if (filter_var($item[0], FILTER_VALIDATE_URL)) { 
            
            $em = $this->getDoctrine()->getManager();
            
            $link = $item[0];
            $i = 0;
            foreach($item as $keyword){
              if($i != 0 and !empty($keyword)){
                  
                $keywords = new Keywords();
                
                $keywords->setLink($link);
                $keywords->setKeyword($keyword);
                
                $em->persist($keywords);
                
              }
              $i++;
            }
          }
          
        }
        
      } else {
        $this->get('session')->getFlashBag()->add('error', 'Wprowadź plik CSV');
        return $this->redirectToRoute('bagsiur_admin_settings_keywords');
      }
      
      $em->flush(); 
      $this->get('session')->getFlashBag()->add('success', 'Nowe słowa kluczowe zostały zaimportowane');
      return $this->redirectToRoute('bagsiur_admin_settings_keywords');
      
    } else if ($form->isSubmitted()){
      $this->get('session')->getFlashBag()->add('error', 'Błąd walidacji formularza. Popraw poniższe błędy.');
      return $this->redirectToRoute('bagsiur_admin_settings_keywords');
    }
    
    return array(
      'form' => $form->createView()
    );
  }
	

W skrócie powyższy kontroler tworzy formularz, sprawdza czy został on wysłany, importuje plik CSV dzieląc go na wiersze i kolumny po czym zapisuje te wartości do bazy.


  wstecz